+372 5199 9075
Valitse Kookon

Sopimusehdot

Kookonin maksuehdot

Verkkosivujen kookon.ee (jäljempänä verkkosivu) omistaja on Allstore Assets OÜ (rekisterinumero 12923359), sijaintipaikka Lehtpuu tn 15, 10912 Tallinna (jäljempänä vuokranantaja/osapuoli).

Verkkosivu mahdollistaa sen, että asiakas (jäljempänä vuokralainen/osapuoli) voi solmia vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen vuokranantajalle kuuluvien Kookonin älyvarastojen tiloissa sijaitsevan vuokratilan käyttöön ottamiseksi maksua vastaan (jäljempänä vuokrasopimus) ja suorittaa vuokrasopimukseen perustuvan takuumaksun. Näissä maksuehdoissa säädetään vuokranantajan ja vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät verkkosivun välityksellä solmittavaan vuokrasopimukseen ja vuokrasopimukseen perustuvan takuumaksun maksamiseen. Maksuehtojen erottamaton osa on vuokrasopimus, joka velvoittaa vuokranantajan ja vuokralaisen täyttämään vuokrasopimuksessa vahvistetut ehdot. Näitä maksuehtoja sovelletaan kaikkiin verkkosivuilla mainittuihin Kookonin älyvarastojen tiloissa sijaitseviin vuokratiloihin (jäljempänä kohde).

Kohdetta luonnehtivat ominaisuudet ja kohteen kuukausittainen vuokrahinta on esitetty verkkosivuilla kohteen tietojen ohessa. Kohteen vuokrahinta perustuu vuokralaisen valitsemaan vuokrasopimuksen kestoon ja lisävarusteisiin (mikäli kohteessa on lisävarusteiden mahdollisuus). Kohteen tarkka vuokrahinta esitetään kohteeseen liittyvällä verkkosivulla sen jälkeen, kun vuokralainen on valinnut vuokrasopimuksen kestoajan ja (mikäli valittavissa) lisävarusteet. Verkkosivuilla esitettyyn vuokrahintaan lisätään arvonlisävero ja maksu sivukuluista. Vuokrasopimuksen perusteella vuokralaiselle kuuluvista maksuista ja niiden maksamisen ehdoista on säädetty täsmällisemmin vuokrasopimuksessa. Ennen vuokrasopimuksessa mainittujen takuumaksujen suorittamista pyydämme tutustumaan perusteellisesti vuokrasopimukseen liittyviin sitoumuksiin, valitun kohteen kokoon ja (mikäli valittavissa) lisävarusteiden vaihtoehtoihin. Vuokralaisella on oikeus tutustua kohteen kuntoon ennen vuokrasopimuksen solmimista ja takuumaksun suorittamista. Pyydämme lähettämään tutustumista koskevan toiveen osoitteeseen info@kookon.ee.

Tilauksen vahvistaminen

Tilauksen vahvistamiseksi verkkosivuilta on valittava sopiva vapaa kohde ja toivotut lisävarusteet (mikäli valittavissa kohteelle), täytettävä vaaditut tietokentät, tutustuttava perusteellisesti esitäytettyyn vuokrasopimukseen, allekirjoitettava vuokrasopimus digitaalisesti ja maksettava maksusovelluksen avulla vuokrasopimukseen perustuva takuumaksu, jonka voi maksaa verkkopankkilinkin kautta.

Vuokrasopimus tulee voimaan sinä päivänä, kun se allekirjoitetaan digitaalisesti ja kun vuokralainen on maksanut takuumaksun verkkopankkilinkin kautta.

Jos vuokrasopimukseen perustuvat seikat estävät kohteen luovuttamisen, siitä ilmoitetaan vuokralaiselle mahdollisimman pian, ja tilanteessa toimitaan vuokrasopimuksessa tai laissa säädetyn mukaisesti.

Vuokranantaja palauttaa vuokralaiselle takuuna maksetun summan, ellei hänelle ole syntynyt 1 (yhden) kuukauden kuluttua vuokrasopimuksen päättymisestä vaateita vuokralaista vastaan. Ellei vuokranantaja palauta takuumaksua, josta on vähennetty mahdolliset vuokranantajan vaateet, 10 (kymmenen) päivän kuluttua mainitun yhden kuukauden ajanjakson umpeutumisesta, vuokralaisella on oikeus vaatia viivästyskorkoa, jonka määrä on säädetty vuokrasopimuksessa.

Kohteen luovuttaminen

Kohteen luovuttaminen tapahtuu vuokrasopimuksessa mainitussa määräajassa ja ehdoilla. Luovutuksen ehtona on, että vuokralainen ja vuokranantaja ovat täyttäneet vuokrasopimukseen perustuvat ehdot täysin, takuumaksu on maksettu, vuokralainen ja vuokranantaja ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen digitaalisesti eikä esiinny mitään vuokrasopimukseen perustuvia estäviä seikkoja (esimerkiksi väärien tietojen antaminen vuokralaisen taholta tms.). Vuokranantaja lähettää molempien osapuolien allekirjoittaman vuokrasopimuksen vuokralaiselle sähköpostitse välittömästi ennen kohteen luovuttamista.

Perääntymisoikeus ja vuokrasopimuksen kesto

Vuokrasopimuksesta perääntyminen on sallittua vuokrasopimuksessa mainituilla ehdoilla. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokralaisen vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä valitsemana määräaikana. Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa vähintään kolme kuukautta etukäteen. Pyydämme tutustumaan edellä mainittuihin ehtoihin perusteellisesti ennen takuumaksun suorittamista.

Reklamaatioiden esitysoikeus

Kohteen luovuttamisen yhteydessä laaditaan molemminpuolinen kohteen luovutus- ja vastaanottopöytäkirja, jossa vahvistetaan kohteen kunto, julkisten palveluiden mittarilukemat ja tarvittaessa muut täsmentävät seikat. Osapuolten on merkittävä kohteessa esiintyvät puutteet luovutus- ja vastaanottopöytäkirjaan, eikä vuokralainen voi myöhemmin vedota pöytäkirjassa mainitsemattomiin puutteisiin.

Verkkosivu ei vastaa puutteista, jotka vuokralainen on aiheuttanut ja jotka ovat syntyneet kohteen vuokralaiselle luovuttamisen jälkeen. Vuokranantajan vastuu kohteen kunnosta rajoittuu vuokrasopimuksessa määriteltyyn, ja siksi pyydämme perehtymään vuokrasopimukseen huolellisesti. Vuokranantaja on vastuussa vain vuokrasopimuksessa vahvistetuista seikoista tai sellaisista tapauksista, joissa vastuun määrää yksiselitteisesti laki.

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivu käyttää vuokralaisen syöttämiä henkilötietoja (mm. nimi/liiketoiminimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain vuokrasopimuksen solmimiseen ja takuumaksuprosessin suorittamiseen.

Tilauksen vahvistaessaan vuokralainen antaa vuokranantajalle suostumuksen hänen henkilötietojensa käsittelyyn siinä määrin, kuin on tarpeen vuokrasopimuksen solmimiseksi ja täyttämiseksi sekä vuokrasopimuksessa sovitun takuumaksun maksamiseksi. Siihen sisältyy muun muassa suostumus vuokralaisen verkkosivuille syöttämien henkilötietojen lähettämiseen Maksekeskus AS:lle ja näiden tietojen käsittelemiseen Maksekeskus AS:ssä siinä laajuudessa, kuin on tarpeen vuokrasopimukseen perustuvan takuumaksun suorittamiseksi.

Verkkosivu ei lähetä vuokralaiselle mainoskirjeitä. Verkkosivulla on oikeus käyttää vuokralaisen vuokrasopimuksessa esittämiä tietoja vain vuokrasopimuksessa vahvistetuissa tapauksissa.

Verkkosivu käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen nykyaikaisia kyberturvaratkaisuja.

Riita-asioiden ratkaiseminen

Riita-asiat ratkaistaan ja reklamaatiot lähetetään vuokrasopimuksessa säädetyllä tavalla. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei riita-asiaa onnistuta ratkaisemaan, osapuolet voivat kääntyä vuokrasopimuksessa mainitun tuomioistuimen puoleen.

Varastotilat ovat täydellisiä tavaroiden varastointiin. Näitä tiloja ei lämmitä. Tilat ovat ei ole valmis vettä, jätevettä tai internetiä varten.

Tilat voidaan asentaa käyttötarkoituksen mukaan. Kaikissa tiloissa on lämmitys ja internet, ja ne on valmistettu veden ja jäteveden käsittelyyn.