+372 5199 9075
Vali Kookon

Tingimused

KOOKON.EE VEEBILEHE JA “KOOKON” NUTIRAKENDUSE
KASUTUS- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad Allstore Assets OÜ (registrikood: 12923359; postiaadress: Kadaka tee 181, Tallinn, 12618; edaspidi Üürileandja) ja Üürniku (edaspidi Üürnik) vahel veebilehe www.kookon.ee (edaspidi: Veebileht) vahendusel üürilepingu sõlmimist, üürilepingust tuleneva tagatise maksmist ning Üürileandja poolt Veebilehe ja nutirakenduse “Kookon” (edaspidi: Nutirakendus) vahendusel kogutud füüsiliste isikute andmete töötlemist järgnevalt:

1. ÜLDSÄTTED
  1. 1.1 Veebileht võimaldab Üürnikul vastavalt Tingimustes sätestatud korrale sõlmida Üürileandjaga üürilepingu Üürileandjale kuuluva „Kookon Nutilaod“ laokompleksis asuva üüripinna (edaspidi Ese) tasu eest kasutusse võtmiseks (edaspidi Üürileping) ning teostada Üürilepingust tuleneva tagatise makse. Veebileht on avaldatud eesti, inglise, soome ning venekeelsena ning võimaldab Üürilepingu sõlmimist eesti keeles.

1.2 Üürilepingu sõlminud Üürnikul on vastavalt Tingimuste ptk-s 7 sätestatud tingimustele õigus laadida alla ning ühendada oma Apple või Android nuti-seadmesse laetud Nutirakenduse Üürileandja tarkvaraga, mille tulemusena saab Üürnik Nutirakenduse kaudu Eset kaug-hallata ja reaalajas jälgida. Nutirakendust ei saa kasutada isikud, kellega Üürileandjal kehtiv Üürileping puudub või kellele Üürnik pole vastavaid õigusi andnud.

1.3 Üürilepingu sõlmimise ja täitmise ning Nutirakenduse Üürileandja infosüsteemiga ühendamise ja kasutamise käigus kogub ja töötleb Üürileandja Üürniku ja temaga seotud füüsiliste isikute isikuandmeid. Seetõttu on Tingimuste ptk-s 11 sätestatud tingimused, kuidas Üürileandja vastavaid isikuandmeid töötleb ning nende kaitse tagab.

1.4 Üürileandjal on igal ajal õigus Tingimusi muuta, avaldades uued Tingimused Veebilehel ning teavitades sellest Üürnikke.

2. TELLIMUSE ESITAMINE
  1. 2.1. Üürilepingu sõlmimiseks tuleb Üürnikul esitada Veebilehel Tellimus (edaspidi: Tellimus).

2.2. Tellimuse esitamiseks Üürnik:

2.2.1. Valib Veebilehelt sobiva vaba Eseme – Eseme saadavus, suurus, asukoht, sh asetus laokompleksis, ning muud Eset iseloomustavad olulised omadused ja tehnilised näitajad on esitatud Veebilehel vahetult Eseme juures.

2.2.2. Valib Esemega seotud lehel sobiva rendiperioodi pikkuse, kuumakse ning (sellekohase võimaluse olemasolul) sobiva lisavarustuse koosseisu – Eseme ühe kalendrikuu üür eurodes (edaspidi: Kuumakse) on esitatud Veebilehel vahetult Eseme juures. Kuumakse sõltub Üürniku poolt valitavast Üürilepingu kestusest ning lisavarustuse koosseisust (kui Esemel on lisavarustuse võimalus ette nähtud). Eseme täpne Kuumakse suurus kuvatakse Esemega seotud Veebilehel pärast Üürniku poolt Üürilepingu kestusperioodi ning (sellekohase võimaluse olemasolul) lisavarustuse valikute teostamist. Veebilehel kuvatud Kuumaksele lisandub käibemaks ning tasu kõrvalkulude eest. Üürilepingu alusel Üürniku poolt tasumisele kuuluvate maksete koosseis ning tasumise tingimused on täpsemalt sätestatud Üürilepingus.

2.2.3. Vajutab nuppu „Allkirjasta rendileping“.

2.2.4. Tähistab linnukesega, kas Üürileping sõlmitakse ettevõtte või eraisikuga, ning sisestab lahtritesse nõutavad andmed:

    1. • Kui Üürnikuks on ettevõte – ettevõtte nimi, registrikood, aadress, esindaja ees- ja perekonnanimi, esindaja isikukood, esindaja e-posti aadress ja telefoninumber;

 

    1. • Kui Üürnikuks on eraisik – isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).

2.2.5. Vajutab nuppu „Tutvu lepinguga“.

2.2.6. Tutvub Veebilehe poolt automaatselt loodud eeltäidetud Üürilepingu tingimustega – Üürileping sisaldab kõiki Üürileandja ja Üürniku õiguseid ja kohustusi seoses Eseme tasu eest kasutamisega Üürniku poolt.

NB!       

Juhime Teie tähelepanu, et (i) kõik Üürilepingud sisaldavad Üürniku kinnitust, et ta on tutvunud ja teadlik Veebilehel avaldatud Tingimustest ning nõustub nendega, ning et (ii) eraisikuga sõlmitud Üürileping sisaldab Üürniku VÕS § 53 lg 4 p 1 kohast kinnitust, milles ta soovib Eseme kasutamisega alustamist VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud 14-päevase taganemistähtaja kestel ning on nõus, et Eseme valduse vastuvõtmisega kaotab Üürnik oma eelnimetatud taganemisõiguse.

2.2.7. Vajutab nuppu „Allkirjasta leping“;

2.2.8. Valib sobiva allkirjastamise viisi (ID kaart või Mobiil-ID) ning allkirjastab Üürilepingu digitaalselt;

2.2.9. Vajutab sobivale pangalingile, mille kaudu ta Tagatist maksta soovib, ning teostab Tagatise makse vastavalt Tingimuste ptk-s 3 sätestatud tingimustele.

2.2.10. Tagatise makse teostamise järgselt suunatakse Üürnik Tellimuse edukat esitamist kinnitavale lehele.

2.3. Tellimuse esitamise kohta saadab Üürileandja Üürnikule e-kirja koos Tellimuse kinnituse ja ühepoolselt allkirjastatud Üürilepinguga. Kui Tellimuse kinnituses on vigu, on Üürnik kohustatud viivitamata Üürileandjaga ühendust võtma numbril +372 51 999 075 või e-postiaadressil info@kookon.ee

2.4. Juhul, kui Üürnikuks on välisriigi ettevõte või kui Üürniku nimel on Üürilepingu allkirjastanud isik, kellel puudub õigus esindada ettevõtet seaduse kohaselt, peab Üürnik hiljemalt Tellimuse esitamisele järgneval tööpäeval saatma Üürileandja e-posti aadressile info@kookon.ee Üürilepingu allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi koopia (välisriigi äriregistri väljavõte, volitus vms dokument). Üürileandja sellekohaselt eelneval palvel esitab Üürnik vastava dokumendi originaali Üürileandjale tutvumiseks Eseme üleandmisel.

3. TAGATISE TASUMINE
  1. 3.1. Tellimus loetakse edukalt esitatuks pärast Üürilepingust tuleneva tagatisraha maksmist. Üürnik kohustub tasuma Üürileandjale Üürilepingust tulenevate nõuete täitmise tagamiseks rahalise tagatise, mis vastab Veebilehel kuvatud Kuumaksele (edaspidi: Tagatis). Tagatisele ei lisandu käibemaksu. Tagatise nõutavas suuruses hoidmise, realiseerimise ning tagastamise täpsemad tingimused on sätestatud Üürilepingus.

3.2. Üürnik saab tasuda Tagatise maksekeskkonnas (Makseid vahendab Maksekeskus AS), kuhu Üürnik suunatakse pangalingi kaudu pärast Veebilehel sobiva krediidiasutuse pangalingile (nt. Swedbank, SEB, LHV, Coop pank jms) vajutamist. Pärast Tagatise maksmist peab Üürnik vajutama nupule „tagasi kaupmehe juurde“.

3.3. Allstore Assets OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Allstore Assets OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

3.4. Üürnik tutvub enne Tellimuse esitamist ning Tagatise tasumist põhjalikult Üürilepingust tulenevate kohustustega, sh Kuumakse ja teiste Üürilepingust tulenevate rahaliste kohustuste suuruse, väljavalitud Eseme suuruse ja lisavarustuse võimaluste (kui lisavarustuse võimalus on ette nähtud) ning teiste Veebilehel Eseme kohta avaldatud andmetega, tagamaks, et esitatav Tellimus ja sõlmitav Üürileping vastab tema tegelikule soovile ning rahalistele võimalustele. Üürnikul on õigus enne Üürilepingu sõlmimist ning Tagatise makse teostamist tutvuda Eseme seisukorraga. Vastav soov palume edastada aadressile info@kookon.ee.

4. TELLIMUSE KINNITAMINE NING ÜÜRILEPINGU JÕUSTUMINE
  1. 4.1. Tellimuse esitamise ja Tagatise makse sooritamise järgselt töötleb Üürileandja Tellimust ning kontrollib avalikest registritest Üürilepingus esitatud Üürniku andmete õigsust, maksehäirete puudumist ja Üürilepingu allkirjastanud isiku esindusõiguse olemasolu. Üürileandja edastab Üürnikule e-posti teel kahepoolselt allkirjastatud Üürilepingu enne Üürilepingus märgitud Üleandmistähtpäeva. Koos Üürilepinguga edastab Üürileandja ka tema poolt allkirjastatud Üürilepingu Lisaks 1 oleva Eseme plaani ning juhul, kui Üürnik on tellinud Esemele lisavarustust, ka Üürilepingu Lisaks 2 oleva Lisavarustuse loetelu ja kuutasu arvestuse. Üürnik allkirjastab temale saadetud Üürilepingu Lisad ning tagastab kahepoolselt allkirjastatud Lisad e-posti teel Üürileandjale.

4.2. Üürileandjal on sõltumata põhjusest õigus Tellimust mitte kinnitada ning Üürilepingut mitte allkirjastada, saates hiljemalt Üürilepingus märgitud Üleandmistähtpäevaks Üürniku e-posti aadressile sellekohase teate. Sellisel juhul tagastab Üürileandja 3 tööpäeva jooksul vastava teate kuupäevast Üürniku poolt tasutud Tagatise (ilma intressi arvestamiseta) samale pangakontole, millelt Üürnik teostas Tagatise makse.

4.3. Üürileping jõustub ning Tellimus loetakse kinnitatuks alates Üürileandja poolt Üürilepingu digitaalselt allkirjastamise kuupäevast.

5. ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE, KUI DIGITAALSE ALLKIRJASTAMISE VÕIMALUS PUUDUB
  1. 5.1. Juhul, kui Üürnikul või Üürniku esindajal puudub võimalus Üürilepingu digitaalseks allkirjastamiseks Veebilehe vahendusel, toimub Üürilepingu sõlmimine pärast Tingimuste punktides 2.2.1-2.2.4 toimingute teostamist järgmiselt:

5.1.1. Üürnik või tema esindaja tähistab Tingimuste punktis 2.2.4 sätestatud andmeväljade all linnukesega lahtri: „Mul ei ole Eesti ID-kaarti ega mobiil-ID lahendust ja ma ei osale e-Residentsuse programmis“.

5.1.2. Vajutab nupule „Saada leping e-kirjaga“.

5.1.3. Tutvub põhjalikult temale e-kirja teel saadetud eeltäidetud Üürilepinguga;

5.1.4. Üürileandja esindaja võtab Üürniku või tema esindajaga ühendust ning lepib kokku Üürilepingu kirjalikus vormis sõlmimise aja ja koha (üldjuhul Eseme üleandmisel) ning väljastab Üürnikule arve Tagatise tasumiseks. Üürnik tasub Tagatise arvel näidatud Üürileandja pangakontole hiljemalt Eseme üleandmise hetkeks.

5.2. Üürileping sõlmitakse Poolte vahel kirjalikus vormis Poolte poolt kokkulepitud ajal ja kohas. Üürileping jõustub alates selle mõlema Poole poolt allkirjastamisest.

6. ESEME ÜLEANDMINE
  1. 6.1. Eseme üleandmine toimub pärast Üürilepingu kehtivat sõlmimist ning Tagatise tasumist Üürniku poolt. Ese antakse Üürileandja poolt Üürnikule üle Eseme asukohas Üürilepingus märgitud tingimustel ja tähtajal (reeglina 3 tööpäeva jooksul Üürilepingu sõlmimisest). Üürileandjal on kuni Tagatise laekumiseni või tasumise tõendamiseni õigus Eseme üleandmisest keelduda ning kasutada muid Üürilepingus ja seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

6.2. Eseme üleandmisel sõlmitakse kahepoolne Eseme üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse Eseme seisukord, kommunaalkulude mõõdikute näidud ning vajadusel muud täpsustavad asjaolud. Esemel olevad puudused kohustuvad Pooled märkima üleandmise-vastuvõtmise akti ning Üürnik ei saa hiljem aktis märkimata puudustele tugineda, v.a. puuduste osas, mida ei olnud hoolika ülevaatuse käigus võimalik tuvastada.

6.3. Eseme Üürilepingu tingimustele mittevastavuse korral on Üürnikul õigus kasutada Üürilepingus ja võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid: eelkõige õigust nõuda lepingu täitmist, hinda alandada, kahju hüvitada jne.

7. KOOKON NUTIRAKENDUSE KASUTUSTINGIMUSED
  1. 7.1. Üürilepingu sõlmimine annab Üürnikule õiguse tema Android või Apple nutiseadmesse alla laetud Nutirakenduse ühendamiseks (liidestamiseks) Üürileandja Esemete kaug-haldamist võimaldava tarkvaraga, mille tulemusena omandab Üürnik Esemega seoses Nutirakenduse peakasutaja õigused ning saab teostada Nutirakenduse vahendusel järgmisi toiminguid:

   1. 7.1.1. Kookoni nutilao territooriumile sisenemiseks vajaliku tõkkepuu avamine ja sulgemine;

7.1.2. Eseme tõstukukse avamine ja sulgemine;

7.1.3. Eseme valvestamine ja valvest maha võtmine;

7.1.4. Eseme sissepääsu ala jälgimine reaal-ajas kaamera vahendusel;

7.1.5. Lisateenuste tellimine, sõltuvalt Eseme lisateenuste võimalustest ja valmidusest (nt. Eseme kindlustamine, üldkasutatava WC kasutamine, haagise rent jne). Lisateenuste hind ja ostutingimused kuvatakse Üürnikule Nutirakenduses enne vastava lisateenuse tellimist ning Üürnik nõustub nendega Nutirakenduses linnukese märkimisega enne tellimuse esitamist;

7.1.6. Eseme elektri- ja veetarbimise koguste jälgimine;

7.1.7. Eseme kasutamise ja haldamisega seotud seadete muutmine (nt. Eseme automaatne valvestamine, auto numbrimärgi lisamine);

7.1.8. Eseme volitatud kasutajate lisamine ja eemaldamine, mis annab või võtab selliselt isikult õiguse Eset füüsiliselt kasutada, tema nutiseadmesse salvestatud Nutirakendust Üürileandja tarkvaraga liidestada ja teostada Nutirakenduse vahendusel punktides 7.1.1 – 7.1.4 sätestatud toiminguid.. Volitatud kasutaja lisamiseks peab Üürnik sisestama oma Nutirakendusse vähemalt kasutaja ees- ja perekonnanime, mobiiltelefoni numbri ning soovi korral ka auto numbrimärgi. Volitatud kasutaja kustutamine toimub vastava kasutaja juures olevale nupule „Kustuta“ vajutamise kaudu.

7.2. Nutirakenduse liidestamiseks sisestab Üürnik Nutirakenduse seadistamise käigus oma mobiiltelefoni numbri, mille Üürnik märkis Tellimuse esitamisel. Pärast mobiiltelefoni numbri sisestamist Nutirakendusse tuleb sisestatud numbrile vastuseks järgmine sms-sõnum: „Sinu Kookoni kontrollnumber on [numbrite jada]“. Üürnik sisestab kinnituskoodi Nutirakendusse, mille tulemusena kuvab Nutirakendus Üürnikule järgmise teabe:

   1. 7.2.1. Juhul, kui Üürnikul on sõlmitud Üürileandjaga kehtiv Üürileping, on Nutirakenduse seadistamine lõpule viidud – s.t. Nutirakendus on Üürileandja haldus-tarkvaraga ühendatud ning on Eseme kaug-haldamiseks valmis.

7.2.2. Juhul, kui Üürnikul ei ole sõlmitud Üürileandjaga kehtivat Üürilepingut, kuvatakse Üürnikule teade, et nimetatud telefoninumbriga ei ole seotud Üürilepingut ning et Üürniku autentimine ebaõnnestus. Sellisel juhul kustutab Üürileandja ja/või tema poolt kasutatav andmete töötleja Nutirakenduse kaudu edastatud mobiiltelefoni numbri esimesel võimalusel.

7.3. Eseme haldamist võimaldavad Nutirakenduse funktsioonid aktiveeritakse Üürileandja poolt Eseme Üürnikule üleandmisel ning deaktiveeritakse Üürilepingu lõppedes.

7.4. Lisaks Üürnikule on Nutirakenduse kasutamise ja Üürileandja tarkvaraga liidestamise õigus isikul, keda Üürnik on sisestanud oma Nutirakendusse volitatud kasutajana (edaspidi: Volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja Android või Apple nutiseadmesse alla laetud Nutirakenduse liidestamine üürileandja tarkvaraga annab Volitatud kasutajale õiguse Eset Üürniku nimel kasutada ning teostada Nutirakenduse vahendusel punktides 7.1.1 – 7.1.4 sätestatud toiminguid. Volitatud kasutaja nutiseadmesse alla laetud Nutirakenduse liidestamine Üürileandja tarkvaraga toimub Tingimuste punktis 7.2 sätestatud viisil, selle erisusega, et Volitatud kasutaja autentimine ning liidestamine Üürileandja tarkvaraga õnnestub vaid juhul, kui Üürniku poolt Nutirakendusse sisestatud mobiiltelefoni number ühtib Üürniku Nutirakenduses märgitud Volitatud kasutaja mobiiltelefoni numbriga. Üürniku poolt Volitatud kasutaja, sh autentimise aluseks olnud mobiiltelefoni numbri, eemaldamisega Üürniku Nutirakendusest kaotab vastav isik automaatselt õiguse ja juurdepääsu Nutirakenduse kasutamisele.

8. TAGANEMISÕIGUS JA ÜÜRILEPINGU KEHTIVUS
  1. 8.1. Üürnikul on õigus Üürilepingust taganeda või seda üles öelda üksnes käesolevates Tingimustes ning Üürilepingus sätestatud alustel ja korras.

8.2. Tähtajaline Üürileping lõpeb Üürniku poolt Üürilepingu sõlmimisel valitud tähtajal. Tähtajatu Üürilepingu võib Üürnik üles öelda, teatades sellest Üürileandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt 3 kuud.

8.3. Füüsilisest isikust Üürnikul, kes ei sõlmi Üürilepingut oma majandus- ja kutsetegevuses (edaspidi: Tarbija), on õigus Üürilepingust 14-päeva jooksul selle sõlmimisest taganeda, saates vastava soovi sisaldava e-kirja Üürileandja e-posti aadressile info@kookon.ee. Tellimuse esitamise ning Üürilepingu allkirjastamisega annab Tarbijast Üürnik VÕS § 53 lg 4 p 1 kohase kinnituse, mille kohaselt ta soovib Eseme kasutamisega alustamist VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud 14-päevase taganemistähtaja kestel ning on nõus, et Eseme valduse vastuvõtmisega kaotab ta oma eelnimetatud taganemisõiguse. Nimetatud kinnitused on sätestatud ka Üürilepingus.

9. KLIENDITUGI
  1. 9.1. Üürilepingu täitmise või Nutirakenduse kasutamisel ilmnevate küsimuste või probleemide tekkimisel võtke julgesti ühendust Kookoni klienditoega e-posti teel

info@kookon.ee

  või telefoni teel +372 51 999 075.
10. VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. 10.1. Üürileandja ja Üürnik vastutavad teineteise ees Üürilepingu ning Tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Üürilepinguga seotud vaidluste lahendamine ning pretensioonide edastamine toimub Üürilepingus sätestatud korras. Pooled katsuvad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole suudetud lahendada, võivad Pooled pöörduda Üürilepingus märgitud kohtusse. Kui vaidlus ei puuduta Üürilepingu täitmist, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

10.3. Tarbijal on oma õiguste rikkumise korral õigus pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti poole.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmed ja vastutav töötleja

  1. 11.1. Üürileandja töötleb eelkõige järgmiseid füüsilisest isikust Üürniku või Üürnikuga seotud füüsilise isiku (esindaja, Volitatud kasutaja jt) isikuandmeid (edaspidi: Isikuandmed) ning on järgmiste Isikuandmete vastutav töötleja:

   1. 11.1.1. Üürilepingu sõlmimisel ja täitmisel:

    1. • Eraisikust Üürniku puhul – Üürniku ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress, pangakonto number, andmed arvete tasumise kohta, info maksehäirete kohta ja muud Üürniku poolt Üürilepingu täitmist ja rikkumist puudutavad andmed.

Üürileandja on isikuandmete vastutav töötleja, Üürileandja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

• Ettevõttest Üürniku puhul – Üürniku esindaja(te) ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, info esindajate maksehäirete kohta.

11.1.2. Nutirakenduse “Kookon” Üürileandja tarkvaraga liidestamisel ning kasutamisel:

    1. • Eraisikust Üürniku puhul – Üürniku ja Volitatud kasutaja ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, sõiduki registrimärk ning vastava isiku poolt Esemega seoses Nutirakenduses teostatud lähiaja (u 100 toimingu) tegevuslogi (fikseeritakse protsessi nimetus, kuupäev, kellaaeg, protsessi teostanud isiku ees- ja perekonna nimi ja mobiiltelefoni number).

• Ettevõttest Üürniku puhul – Üürniku esindaja ja Volitatud kasutaja ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, sõiduki registrimärk ning vastava isiku poolt Esemega seoses Nutirakenduses teostatud lähiaja (u 100 toimingu) tegevuslogi (fikseeritakse protsessi nimetus, kuupäev, kellaaeg, protsessi teostanud isiku ees- ja perekonna nimi ja mobiiltelefoni number).

11.1.3. Üürileandjale kuuluva Kookon nutilao territooriumi külastamisel – töötleb Üürilendja territooriumile paigaldatud liikumisanduritel põhinevate turvakaamerate vahendusel iga külastaja välise kujutisega seotud andmeid.

11.2. Üürileandja ei töötle Üürniku panga- ja teisi makseandmeid Üürilepingust tuleneva Tagatise tasumisel. Tagatise tasumine ja sellega seotud andmete töötlemine toimub Veebilehelt suunatava pangalingi kaudu AS Maksekeskus poolt, kes vastavalt kohalduvale õigusele kohustub tagama makse teostamisega seoses töödeldavate isikuandmete kaitse. Üürniku poolt Tellimuse esitamise ning Tagatise makse teostamisega annab Üürnik nõusoleku AS Maksekeskus poolt Üürniku pangaandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik Üürilepingust tuleneva Tagatise makse teostamiseks.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

  1. 11.3. Üürileandja töötleb Üürniku ja/või tema esindaja või Volitatud kasutaja (edaspidi ühiselt: Andmesubjekt) Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega – eelkõige seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega – ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest.

11.4. Üürileandja eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete töötlemine, mille puhul Üürileandja lähtub parimast praktikast ning kasutab kaasaaegseid küberturvalahendusi. Üürileandja on alati valmis demonstreerima ja tõendama Isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Üürileandja poolt Isikuandmete töötlemise ning Üürileandja poolt eelnimetatud põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Üürileandjalt e-posti teel info@kookon.ee.

Isikuandmete töötlemise alus ja ulatus

  1. 11.5. Üürileandja töötleb Isikuandmeid peamiselt Andmesubjekti osalusel sõlmitud Üürilepingu, Nutirakenduse kasutamise lepingu või Nutirakenduse vahendusel tellitud lisateenuste (vara kindlustamise, ühiskasutuses oleva tualeti kasutamise, järelhaagise rent) osutamise lepingute täitmiseks. Üürileandja töötleb Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.

11.6. Teatud juhtudel võib Isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks ka Üürileandja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks seoses raamatupidamisega jne).

11.7. Üürileandja ei töötle Isikuandmeid turundusmaterjalide saatmise ja pakkumiste esitamiseks.

Isikuandmete edastamine ja andmetöötlejad

  1. 11.8. Üürileandja töötleb Isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui Üürileandja seda siiski teeb, tagab Üürileandja, et Isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate nõuetega samaväärseid isikuandmete kaitse nõudeid.

11.9. Üürileandja hoiab Isikuandmeid konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a. kui see on vajalik Üürilepingu, Nutirakenduse kasutamise lepingu või lisateenuste osutamise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, Andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest).

11.10. Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid – andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Isikuandmeid Üürileandja nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme kui Üürileandja. Üürileandja kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa):

   1. • Esemega seotud hoone ja territooriumi haldusteenuste pakkujad – osas, milles see on vajalik haldusteenuste osutamisel Üürniku või tema esindaja tuvastamiseks ja ühenduse võtmiseks;

 

   1. • Veebilehe ja Nutirakenduse tarkvara arendaja – osas, milles see on vajalik nende tõrgeteta toimimise tagamiseks ja arendamiseks;

 

   1. • Serveri majutusteenuse ja pilveteenuse pakkujad – osas, milles see on vajalik Isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks;

 

   1. • Turvateenuse pakkuja – osas, milles see on vajalik Eseme turvateenuse pakkumiseks;

 

   1. • Raamatupidamisteenuste osutajale – osas, milles see on vajalik Üürileandja raamatupidamise korraldamiseks;

 

  1. • Kindlustusteenuste pakkujale – osas, milles see on vajalik Hoone või Esemega seotud kindlustusjuhtumi lahendamiseks ja hüvitise saamiseks.

Isikuandmete säilitamine

  11.11. Üürileandja säilitab kogutud Isikuandmeid nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt infosüsteemis. Üürileandja säilitab Isikuandmeid seni, kuni lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida. Isikuandmed, mida ei ole enam Üürilepingu täitmiseks vaja, kustutatakse.

Turvakaameratega seotud Isikuandmete töötlemine

  1. 11.12. Üürniku vara ja turvalisuse tagamiseks on Esemega seotud Kookon nutilao territooriumile ja Eseme sissepääsu ala juurde paigaldatud ka kõrg-resolutsiooniga turvakaamerad. Turvakaamerate kohta on territooriumile paigaldatud ka vastavad teavitused.

 

  1. 11.13. Igal Üürnikul on õigus Nutirakenduse vahendusel jälgida reaal-ajas tema Eseme sissepääsu ala juurde paigaldatud turvakaamera vahendusel tema poolt üüritava Eseme sissepääsu. Ülejäänud turvakaameraid, sh Üürniku Eseme sissepääsu ala juurde paigaldatud turvakaamerat, jälgib üksnes Üürileandja.

11.14. Turvakaamerad on seadistatud salvestama. Salvestusprotsessi käivitab liikumisanduritega ühendatud kaamerasüsteem ning turvakaamerate salvestisi säilitatakse üldjuhul kuni 30 päeva. Vanemad kui nimetatud perioodi kuuluvad salvestised kustutatakse Üürileandja poolt. Turvaintsidendi või kindlustusjuhtumi toimumise korral säilitatakse turvakaamera salvestist kuni vastava uurimise lõpetamiseni või muu vajaduse äralangemiseni.

11.15. Üürileandja hoiab Turvakaamera salvestisi konfidentsiaalsena ning neid kolmandatele isikutele ei avalda, v.a. kui salvestisega tutvuda soovijal on selleks õigustatud huvi (näiteks turvateenuse osutajale turvaintsidendi toimumise korral, haldusteenuseid pakkuvale isikule haldustegevuse võimaldamiseks, kindlustusjuhtumi toimumisel jne) või kui salvestise väljaandmine mõnele asutusele on vastavalt õigusaktidele kohustuslik või vajalik lepingu täitmiseks (näiteks kindlustusjuhtumi toimumisel).

Andmesubjekti õigused Isikuandmete töötlemisel

  1. 11.16. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Üürileandja poole (info@kookon.ee), et teostada enda õigusaktidest tulenevaid õiguseid:

   1. • õigus taotleda Üürileandjalt andmeid selle kohta, millised tema kohta käivaid Isikuandmeid Üürileandjal on;

 

   1. • õigus nõuda Isikuandmete parandamist;

 

   1. • õigusaktides sätestatud juhtudel õigus nõuda Isikuandmete kustutamist;

 

   1. • õigusaktides sätestatud juhtudel õigus piirata isikuandmete töötlemist või esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele;

 

   1. • õigus nõuda Isikuandmete ülekandmist;

 

  1. • õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Küpsiste kasutamine Veebilehel

  1. 11.17. Üürileandja kasutab oma Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Veebilehe külastaja kasutuse analüüsimiseks erinevaid küpsiseid. Selle teabe abil saab Üürileandja pakkuda Veebilehe külastajale paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada Veebilehte nii, et Üürileandja veebileht ja teenused oleksid võimalikult kvaliteetsed.

11.18. Küpsis on väike andmefail, mida hoitakse Veebilehe külastaja arvutis. Seda kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja Veebilehe eelistusi (näiteks eelistatud keelevaliku kohta) ja anda Üürileandjale teavet Veebilehe kasutamise kohta. Andmefaili saab lugeda ainult Veebileht, mis küpsise salvestas. Keegi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail ei ole kahjulik, ei sisalda viirust ega programmikoodi ning seda ei saa seostada Veebilehe külastaja, tema IP-aadressi või isikuandmetega.

11.19. Kui Veebilehe külastaja ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui ta Veebilehte külastab. Igaühel on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui isik eelistab küpsiseid mitte saada, peaks ta seadistama oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

Laopinnad sobivad ideaalselt kauba ladustamiseks. Need ruumid on ilma kütteta. Puudub vee- ja kanalisatsioonivalmidus ning internet.

Pinnad saab komplekteerida vastavalt planeeritavale kasutusotstarbele. Kõik pinnad on varustatud küttega, vee- ja kanalisatsioonivalmidusega ning internetiga.