+372 5199 9075
Vali Kookon
+372 5199 9075

Tingimused

Kookoni maksetingimused

Veebilehe kookon.ee (edaspidi Veebileht) omanik on Allstore Assets OÜ (registrikood 12923359), asukohaga Lehtpuu tn 15, Tallinn, 10912 (edaspidi Üürileandja/Pool).

Veebilehe esemeks (edaspidi Ese) on Tänassilma tee 17, Tänassilma küla, Saku vald, Harjumaa, aadressil asuv „Kookon Nutilaod“ laokompleksi üüripind. Käesolevad maksetingimused kehtivad Üürileandja ning kliendi (edaspidi Üürnik/Pool) vahel. Maksetingimuste lahutamatuks osaks on üürileping (edaspidi Üürileping), mis kohustab Üürileandjat ning Üürniku täitma Üürilepingus fikseeritud tingimusi.

Veebilehe Eseme igakuine üürihind on märgitud Eseme juurde kodulehel aadressil kookon.ee/hinnad. Hinnale lisandub käibemaks. Hind on muutuv Üürilepingu ajalisest pikkusest sõltuvalt. Täpne üürihind, arvestades Üürilepingu kestvust, on selgelt kuvatud Veebilehel ajaperioodide valikus. Üüri tasutakse ette ning üüri tasumise kord on toodud Üürilepingus. Üürile lisandub tasu kõrvalkulude eest vastavalt Üürilepingule.

Teave Eseme kohta on esitatud Veebilehel vahetult Eseme juures. Palume enne tagatismakse (mille suurus on toodud ka Üürilepingu punktis 5.1) sooritamist põhjalikult tutvuda Üürilepingust tulenevate kohustustega, väljavalitud Eseme suuruse ning lisavarustuse võimalustega. Üürnikul on õigus enne Üürilepingu sõlmimist ning tagatise makse teostamist tutvuda Eseme seisukorraga. Vastav soov palume edastada aadressile info@kookon.ee

Tellimuse kinnitamine

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Veebilehel välja valida sobiv Ese koos soovitud lisavarustusega, täita nõutud andmeväljad, tutvuda põhjalikult eeltäidetud Üürilepinguga, digiallkirjastada Üürileping ning tasuda makseliidese abil Üürilepingust tulenev tagatise makse, mida saab tasuda pangalingi kaudu.

Üürileping jõustub alates kahepoolse digiallkirjastamise kuupäevast ning tagatise makse edukast teostamisest pangalingi vahendusel Üürniku poolt.

Kui Eseme üleandmist välistavad Üürilepingust tulenevad asjaolud, teavitatakse sellest Üürniku esimesel võimalusel ning toimitakse vastavalt Üürilepingus kehtestatud korrale või seadusest tulenevalt.

Üürileandja tagastab Üürnikule tagatismakse /tagatisraha), kui tal ei ole 1 (ühe) kuu möödumisel Üürilepingu lõppemisest tekkinud Üürniku vastu nõudeid. Kui Üürileandja ei tagasta tagatismakset, millest on maha arvatud võimalikud nõuded, 10 (kümne) päeva möödumisel nimetatud ühekuulisest perioodist, on Üürnikul õigus nõuda viivist Üürilepingus sätestatud määras.

Üleandmine

Eseme üleandmine toimub enne 01. novembrit 2016. a sõlmitud Üürilepingu puhul alates 01. novembrist 2016. a. Alates 01. novembrist 2016. a sõlmitud Üürilepingu puhul hiljemalt Üürniku poolt Üürilepingu allkirjastamisele järgneval 3 (kolmandal) tööpäeval, eeldusel, et Üürilepingust tulenevad tingimused on Üürniku ja Üürileandja poolt korrektselt täidetud ja puuduvad Üürilepingust tulenevad välistavad asjaolud (näiteks valeinfo esitamine Üürniku poolt jms). Eseme üleandmise eelduseks on et tagatise makse on teostatud ning Üürileping on digitaalselt Üürniku ja Üürileandja poolt allkirjastatud. Mõlema Poole poolt allkirjastatud Üürilepingu edastab Üürileandja Üürnikule e-posti teel vahetult enne Eseme üleandmist.

Taganemisõigus ja Üürilepingu kestvus

Üürilepingust taganemine on lubatud Üürilepingus märgitud tingimustel. Tähtajaline Üürileping lõpeb Üürniku poolt Üürilepingu sõlmimisel valitud tähtajal. Tähtajatu Üürilepingu võib Üürnik üles öelda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt kolm kuud. Palume eelnimetatud tingimustega põhjalikult tutvuda enne tagatise makse teostamist.

Pretensioonide esitamise õigus

Eseme üleandmisel sõlmitakse kahepoolne Eseme üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse Eseme seisukord, kommunaalkulude mõõdikute näidud ning vajadusel muud täpsustavad asjaolud. Esemel olevad puudused kohustuvad Pooled märkima üleandmise-vastuvõtmise akti ning Üürnik ei saa hiljem aktis märkimata puudustele tugineda.

Veebileht ei vastuta puuduste eest, mis on tekitatud Üürniku poolt ning pärast Eseme üleandmist Üürnikule. Vastutus on määratud Üürilepingus, millega palume põhjalikult tutvuda. Üürileandja vasutab Üürilepingus fikseeritud asjaolude eest või kui vastutuse määrab seadus.

Isikuandmete töötlemine

Veebileht kasutab Üürniku poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi/ärinimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult Üürilepingu sõlmimise protsessi teostamiseks ning Eseme Üürnikule üle andmiseks.

Veebileht ei edasta Üürnikule reklaamkirju. Veebilehel on õigus kasutada Üürilepingus esitatud Üürniku andmeid üksnes Üürilepingus fikseeritud asjaoludel.

Pooled kohustuvad teise Poole nõusolekuta mitte avaldama kolmandatele isikutele

konfidentsiaalset informatsiooni, s.h kogu sellist informatsiooni, mis poolele ei oleks teatavaks saanud ilma Üürilepingu sõlmimiseta, välja arvatud kui see informatsioon on juba avalik või informatsiooni avaldamist nõutakse seaduse alusel või kui tegemist on informatsiooni avaldamisega pankadele.

Veebileht kasutab konfidentsiaalsete isikuandmete töötlemiseks ning säilitamiseks kaasaegseid küberturvalahendusi.

Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamine ning pretensioonide edastamine toimub Üürilepingu punktides 17.1 ja 17. 2 sätestatud korras.

Pooled kohustuvad lahendama kõik küsimused läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole suudetud lahendada, võivad Pooled pöörduda Harju Maakohtusse.