+372 5199 9075
Vali Kookon
+372 5199 9075

Tingimused

Kookoni maksetingimused

Veebilehe kookon.ee (edaspidi Veebileht) omanik on Allstore Assets OÜ (registrikood 12923359), asukohaga Lehtpuu tn 15, Tallinn, 10912 (edaspidi Üürileandja/Pool).

Veebileht võimaldab kliendil (edaspidi Üürnik/Pool) sõlmida Üürileandjaga üürilepingu Üürileandjale kuuluva „Kookon Nutilaod“ laokompleksis asuva üüripinna tasu eest kasutusse võtmiseks (edaspidi Üürileping) ning teostada Üürilepingust tuleneva tagatise makse. Käesolevad maksetingimused reguleerivad Üürileandja ning Üürniku õiguseid ja kohustusi Veebilehe vahendusel Üürilepingu sõlmimisel ning Üürilepingust tuleneva tagatise maksmisel. Maksetingimuste lahutamatuks osaks on Üürileping, mis kohustab Üürileandjat ning Üürniku täitma Üürilepingus fikseeritud tingimusi. Käesolevaid maksetingimusi kohaldatakse kõigi Veebilehel märgitud „Kookon Nutilaod“ laokompleksides asuvate üüripindade (edaspidi Ese) suhtes.

Eset iseloomustavad omadused ning Eseme igakuine üürihind on esitatud Veebilehel vahetult Eseme juures. Eseme üürihind sõltub Üürniku poolt valitavast Üürilepingu kestusest ning lisavarustuse koosseisust (kui Esemel on lisavarustuse võimalus ette nähtud). Eseme täpne üürihind kuvatakse Esemega seotud Veebilehel pärast Üürniku poolt Üürilepingu kestusperioodi ning (sellekohase võimaluse olemasolul) lisavarustuse valikute teostamist. Veebilehel kuvatud üürihinnale lisandub käibemaks ning tasu kõrvalkulude eest. Üürilepingu alusel Üürniku poolt tasumisele kuuluvate maksete koosseis ning tasumise tingimused on täpsemalt sätestatud Üürilepingus. Palume enne Üürilepingus märgitud tagatise makse sooritamist põhjalikult tutvuda Üürilepingust tulenevate kohustustega, väljavalitud Eseme suuruse ning (sellekohase võimaluse olemasolul) lisavarustuse võimalustega. Üürnikul on õigus enne Üürilepingu sõlmimist ning tagatise makse teostamist tutvuda Eseme seisukorraga. Vastav soov palume edastada aadressile info@kookon.ee.

Tellimuse kinnitamine

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Veebilehel välja valida sobiv vaba Ese koos soovitud lisavarustusega (kui Esemel on lisavarustuse võimalus ette nähtud), täita nõutud andmeväljad, tutvuda põhjalikult eeltäidetud Üürilepinguga, digiallkirjastada Üürileping ning tasuda makseliidese abil Üürilepingust tulenev tagatise makse, mida saab tasuda pangalingi kaudu.
Üürileping jõustub alates selle kahepoolse digiallkirjastamise kuupäevast ning tagatise makse edukast teostamisest pangalingi vahendusel Üürniku poolt.

Kui Eseme üleandmist välistavad Üürilepingust tulenevad asjaolud, teavitatakse sellest Üürnikku esimesel võimalusel ning toimitakse vastavalt Üürilepingus või seaduses kehtestatud korrale.
Üürileandja tagastab Üürnikule tagatisena makstud rahasumma, kui tal ei ole 1 (ühe) kuu möödumisel Üürilepingu lõppemisest tekkinud Üürniku vastu nõudeid. Kui Üürileandja ei tagasta tagatist, millest on maha arvatud võimalikud Üürileandja nõuded, 10 (kümne) päeva möödumisel nimetatud ühekuulisest perioodist, on Üürnikul õigus nõuda viivist Üürilepingus sätestatud määras.

Üleandmine

Eseme üleandmine toimub Üürilepingus märgitud tähtajal ning tingimustel. Üleandmise eelduseks on, et Üürilepingust tulenevad tingimused on Üürniku ja Üürileandja poolt korrektselt täidetud, tagatise makse on teostatud, Üürileping on Üürniku ja Üürileandja poolt digitaalselt allkirjastatud ning puuduvad mistahes Üürilepingust tulenevad välistavad asjaolud (näiteks valeinfo esitamine Üürniku poolt jms). Mõlema Poole poolt allkirjastatud Üürilepingu edastab Üürileandja Üürnikule e-posti teel vahetult enne Eseme üleandmist.

Taganemisõigus ja Üürilepingu kestvus

Üürilepingust taganemine on lubatud Üürilepingus märgitud tingimustel. Tähtajaline Üürileping lõpeb Üürniku poolt Üürilepingu sõlmimisel valitud tähtajal. Tähtajatu Üürilepingu võib Üürnik üles öelda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt kolm kuud. Palume eelnimetatud tingimustega põhjalikult tutvuda enne tagatise makse teostamist.

Pretensioonide esitamise õigus

Eseme üleandmisel sõlmitakse kahepoolne Eseme üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse Eseme seisukord, kommunaalkulude mõõdikute näidud ning vajadusel muud täpsustavad asjaolud. Esemel olevad puudused kohustuvad Pooled märkima üleandmise-vastuvõtmise akti ning Üürnik ei saa hiljem aktis märkimata puudustele tugineda.

Veebileht ei vastuta puuduste eest, mis on tekitatud Üürniku poolt ning pärast Eseme üleandmist Üürnikule. Üürileandja vastutuse ulatus Eseme seisukorra eest on määratud Üürilepingus, millega palume põhjalikult tutvuda. Üürileandja vastutab vaid Üürilepingus fikseeritud asjaolude eest või juhul, kui vastutuse määrab välistamatult seadus.

Isikuandmete töötlemine

Veebileht kasutab Üürniku poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi/ärinimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult Üürilepingu sõlmimise ning tagatise maksmise protsessi teostamiseks.
Tellimuse kinnitamisega annab Üürnik Üürileandjale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik Üürilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Üürilepingus sätestatud tagatise maksmiseks, sh nõusoleku Üürniku poolt Veebilehele sisestatud isikuandmete edastamiseks AS-le Maksekeskus ning nende isikuandmete töötlemiseks AS Maksekeskus poolt ulatuses, mis on vajalik Üürilepingust tuleneva tagatise makse teostamiseks.

Veebileht ei edasta Üürnikule reklaamkirju. Veebilehel on õigus kasutada Üürilepingus esitatud Üürniku andmeid üksnes Üürilepingus fikseeritud asjaoludel.

Veebileht kasutab isikuandmete töötlemiseks ning säilitamiseks kaasaegseid küberturvalahendusi.

Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamine ning pretensioonide edastamine toimub Üürilepingus sätestatud korras. Pooled katsuvad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole suudetud lahendada, võivad Pooled pöörduda Üürilepingus märgitud kohtusse.

Laopinnad sobivad ideaalselt kauba ladustamiseks. Need ruumid on ilma kütteta. Puudub vee- ja kanalisatsioonivalmidus ning internet.

Pinnad saab komplekteerida vastavalt planeeritavale kasutusotstarbele. Kõik pinnad on varustatud küttega, vee- ja kanalisatsioonivalmidusega ning internetiga.